sekretariat@pcum.pl 41 34 70 340

Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach.

Data publikacji strony internetowej: 2014-04-15.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-09.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności z ustawą:

  • Niektóre elementy mogą posiadać tekst alternatywny, który nie w pełni je opisuje.
  • Niektóre pliki do pobrania lub ich elementy mogą być niedostępne cyfrowo.

Wyłączeniu z dostępności cyfrowej podlegają elementy wymienione w Art. 3 ust. 2 ustawy, przede wszystkim:

  • Treści które nie zostały nabyte przez Powiatowe Centrum Usług Medycznych, ani przez niego lub na jego rzecz wytworzone.
  • Treści których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Powiatowe Centrum Usług Medycznych nie jest uprawniony.

 

Data Aktualizacji deklaracji dostępności: 2024-02-05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Wykonane zadania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

1. Montaż systemu przywoławczego pracownika.

2. Oznaczenie wejść do budynków oraz windy.

3. Oznaczenie pierwszego i ostatniego  stopnia schodów w biegu w sposób kontrastowy.

4. Udostępnienie informacji dla pacjentów o możliwości wstępu do jednostki z psem przewodnikiem lub psem asystentem.

5. Dostosowanie  planu  ewakuacyjnego do obowiązujących przepisów prawa.

6. Zainstalowanie w windzie osobowej modułu informacji głosowej oraz pulpitu z elementami w alfabecie Braille’a

7. Wybrukowanie i oznakowanie miejsca postojowego dla rodziny z dziećmi.

8. Wdrożenie strony internetowej w wersji kontrastowej oraz możliwości powiększania oraz zmniejszania czcionki.

9. Zakup  elektronicznego kiosku informatycznego - urządzenia  do przekazywania  informacji w formie głosowej.

10. Montaż tabliczki informującej o możliwości skorzystania  z tłumacza  języka migowego.

11. Przeszkolenie kadry  medycznej i niemedycznej  służące wsparciu kompetencji w zakresie właściwej komunikacji z pacjentami ze szczególnymi potrzebami.

12. Instalacja nakładek informacyjnych na poręcze w alfabecie Braille'a.

13. Stosowanie zapisu Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  art. 4 ust. 3 w treści zawieranych umów.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przemysław Sotniczuk, p.sotniczuk@pcum.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 34-70-387. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacje mobilne

Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach nie udostępnia aplikacji mobilnych.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności